Zásady ochrany osobných údajov

   •  

    Škola ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje s účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov s názvom Zásady_ochrany_osobných_údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pori spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    To, ako škola uchováva a nakladá s údajmi, popisuje dokument Záznamy o spracovateľských činnostiach.