Erasmus+ Inclusion through Gamification

   •  

    Od decembra 2021 realizuje naša škola projekt Inclusion through Gamification s finančnou podporou programu Erasmus+ v schéme malých partnerstiev KA210-SCH.

    Zámerom projektu je napomôcť pretváraniu tried v školách na priateľské, príjemné a motivačné miesta pre deti, kde sa podporí ich vnútorná motivácia učiť sa. V rámci projektu budeme ťažiskovo v jednom pilotnom ročníku a čiastkovo aj v iných ročníkoch dizajnovať a testovať využitie gamifikácie- používania herných prvkov v nehernom prostredí - tak, aby sme naplnili cieľ efektívneho vzdelávania. Projekt sa zameriava na zefektívnenie vyučovania STE(A)M predmetov- matematiky, prírodných a technických vied- a cudzích jazykov. Novátorské metódy zároveň sprístupňujú a uľahčujú vzdelávanie aj pre tie deti, ktoré bojujú s nejakou formou vylúčenia, či so zdravotným, alebo so sociálnym alebo národnostným znevýhodnením. 

    Hoci by sa mohlo zdať, že školy už viaceré herné prvky dávno v školách používajú, priamo o gamifikácii sa hovoriť nedá. Študenti získavajú body, známky, na konci každého školského roka prechádzajú „na vyšší level“. Tento systém odmien a iné herné prvky však nezvyšujú u študentov záujem o štúdium a dosahovanie lepších výsledkov. Preto je dôležité aj zo strany škôl gamifikácii porozumieť a vedieť, za akých okolností jej prvky dokážu správanie detí meniť.

    V projekte sa budú o gamifikácii vzdelávať najmä učitelia a ich tímy v zapojených školách. Trávia s deťmi najviac času a aby bol tento čas najlepšie využitý, potrebujeme vytvoriť prostredie, ktoré je kreatívne, zážitkové a priamo motivuje na sebe pracovať a vzdelávať sa.    
    V rámci projektu sa uskutočnia tri medzinárodné výmeny učiteľov a množstvo aktivít priamo v triedach a na školách všetkých partnerov projektu.

    Ciele projektu plne ladia s našou stratégiou budovať školu, kde sa deti cítia dobre a sú šťastné, no kde je ich prirodzená zvedavosť a vnútorná motivácia učiť sa podporovaná. Efektívne vyučovanie STEAM predmetov je jedným z pilierov našej filozofie.
    Projekt sme postavili na konkrétnych výstupoch prieskumu názorov detí v mladšom školskom veku a výsledkov národných štatistík. Je zrejmé, že v oblasti budovania priateľskejšieho a inkluzívnejšieho prostredia v školách máme všetci čo robiť.

    Priebežné a záverečné výsledky a výstupy projektu budeme overovať v našich školách formou dotazníkov, rozhovorov, skupinových diskusií. 
    Ciele projektu v číslach: budeme pracovať na tom, aby: 
    •    22% detí bolo spokojnejších s tým, čo a ako sa naučia v škole, 
    •    O 15% sa zlepšilo hodnotenie školského prostredia ako inkluzívneho a priateľského k deťom,
    •    O 15% sa zlepšili znalosti/ zručnosti detí v hlavných predmetoch STEM a v anglickom jazyku
    •    10 učiteľov z každej školy zapojenej do projektu si zlepší zručnosti a kľúčove kompetencie dôležité pre učenie detí,
    •    Výsledkom projektu bude aj príručka- súbor príkladov využitia gamifikácie vo vyučovaní.

    Naši partneri
    Naša škola je koordinátorom tohto projektu. Na realizácii spolupracujeme s Yavuztürk Ílkokulu, základnou školou z Istanbulu z Turecka, a Gradinita Mihai Eminescu, materskou školou z Targu-Jiu z Rumunska.  

    Údaje o projekte:
    Názov projektu: Inclusion through Gamification
    Schéma podpory: KA210-SCH-Small Scale partnerships in school education
    Suma podpory: 60 000 Eur
    Trvanie projektu: 24 mesiacov
    Doba realizácie projektu: november 2021 – október 2023

    Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie.