Prečo študovať u nás?

  • V centre nášho záujmu je dieťa, nie učivo. Preferujeme konštruktivistický prístup k vzdelávaniu. 

   V centre nášho záujmu je dieťa, nie učivo. Preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch - krátkodobých, ale aj niekoľkotýždňových, prezentačné činnosti. V našej škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spolu s deťmi. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania - dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Vážime si vlastný názor detí, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať otvorenú kritiku. Rozvíjame zdravý citový život detí - nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby svoje i druhých.
    
   Preferujeme konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu. Deti systematicky vedieme k tomu, aby k čiastkovým vedomostiam prichádzali postupným objavovaním. Ich aplikovaním sa deti učia prirodzene využívať objavené poznatky v praxi, sú viac motivované, majú záujem hľadať neštandardné riešenia každodenných situácií.     

   Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania, čo nám umožňuje prijímanie a používanie metód a foriem rôznych koncepcií výchovy a vzdelávania podľa schopností učiteľov a potrieb detí:

   • námetové vyučovanie - predmety a činnosti dňa (týždňa) majú jednu ústrednú myšlienku, ktorá ich spája a dáva ich učeniu zmysel,
   • dramatická výchova - vyučovanie prebieha v predstieraných situáciách skutočného života, deťom je také učenie blízke a zvyšuje ich schopnosť koncentrácie a učenia sa,
   • práca s voľným textom - deti od prvého ročníka tvoria, kontrolujú, upravujú texty na preberanú tému a prezentujú ich ostatným spolužiakom,
   • metódy otvoreného vyučovania - učíme deti "učiť sa" z encyklopédií, učebníc, počítačov: robiť si poznámky, premýšľať nad nimi, spracovať ich, plánovať si učenie, spoznávať svoj vlastný ideálny spôsob učenia sa,
   • kooperatívne vyučovanie - vyučovanie spoluprácou v skupinách: deti sa učia deliť si úlohy a prevziať zodpovednosť za vykonanú prácu, komunikovať s ostatnými, presadiť si vlastné myšlienky, ale aj podriadiť sa názoru väčšiny, spolupracovať s ostatnými,
   • zážitkové vyučovanie - vyučovanie v situáciách reálneho života podľa hesla "čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie",
   • učenie hrou - učenie a tréning schopností detí vzdelávacími a výchovnými, spoločenskými, pohybovými, konštrukčnými hrami, voľnou hrou a hrou s predstavivosťou.