Expedícia Felix: Nové srdce pre susedskú štvrť na Petzvalovej ulici

   •  

    Na jar 2022 sme sa presťahovali do nových priestorov na Petzvalovej ulici na košickom sídlisku Terasa. Aj keď sa v tejto budove nachádzala kedysi dávno dlhé roky základná škola, priestor dávno stratil svoju charakteristiku a priam si žiada oživenie detským, školským a komunitným duchom :).

    Preto sme sa v závere roka 2021 zapojili do grantovej výzvy CIKE Inovuj Ty! s cieľom získať podporu na oživenie verejného priestoru v susedstve ne Petzvalke: na uliciach Petzvalovej, Mikovíniho, Hellovej, Stodolovej a Jedlíkovej prostredníctvom realizácie autentických m(i)estotvorných intervencií z dielne žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy. Naším zámerom je vytvoriť bezpečnú, otvorenú a spolupracujúcu komunitu.

    Sme presvedčení, že m(i)esto, ktoré je dobré pre život detí, je m(i)estom pre dobrý život všetkých generácií a všetkých obyvateľov. Že kvalitu života v našom meste je potrebné zlepšovať aj podporou kreativity, kritického myslenia a spolupráce. Pre ich rozvoj u detí je kľúčová hra, sloboda pohybu v bezpečnom a priateľskom prostredí.

    Projekt Expedícia Felix mal ambíciu naštartovať dlhodobý proces budovania bezpečnej mestskej štvrte priateľskej k deťom a aktívnej angažovanej susedskej komunity, ktorá je otvorená spolupráci.

    Do oživenia tohto priestoru sme zapojili deti, rodičov, pracovníkov školy, dobrovoľníkov aj okolitú komunitu. Do nášho projektového tímu sme prizvali spoločnosti EDUCON a OPPUS a občianske združenia OZ SPOLKA a SOSNA.

    Aby sme sa riadne pripravili na rozbeh projektu a najmä na silnú participáciu detí, využili sme hneď na začiatku ponuku Nadácie pre deti Slovenska - NDS a absolvovali workshop s názvom Zapájanie detí a mladých ľudí do tvorby sídiel. 

    Workshop je súčasťou projektu Mladé miesta realizovaného s podporou programu Erasmus+. Na workshope sme sa oboznamovali s metodikou zapájania detí a mladých ľudí do tvorby sídiel, plánovali kroky procesu zapájania detí do tvorby v rámci komunity, diskutovali a zdieľali skúsenosti s realizáciou úspešných projektov zapájania detí a mladých ľudí do tvorby sídiel.

    Súčasťou workshopu je zdieľanie mnohoročných skúseností s témou v praxi, z výskumu FA ČVUT Praha (Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání, K. Stará, 2019) a FA STU Bratislava, ale tiež z projektu Architekti v škole.

    Ďakujeme NDS za ponuku bezplatného workshopu: nové know-how nás veľmi posunie v plánovaní aj uskutočňovaní našich zámerov.

    Realizáciu projektu sme ukončili v októbri 2022: Expedícia Felix previedla nás procesom sťahovania z Komenského na Petzvalovu a namiešala pre nás pestrú paletu vzdelávacích podnetov, objavných výprav a priateľských stretnutí. Zhrnúť by sa dali týmto radom kľúčových slov: Petzval, Mathé, Bartusz, verejný priestor, umenie, sochy, záhrada, kompostovanie, zdravie, hra, spolupráca, komunita, tvorivosť, susedia, vzdelávanie, inovácia, radosť, škola, sídlisko, udržateľnosť, budúcnosť... Výstupy projektu budeme v dlhodobom horizonte využívať pri plánovaní našich ďalších projektových aj školských aktivít.

    Projekt sa realizoval s podporou projektu Košice 2.0