Školský poriadok

    • Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a ostatných pracovníkov školy a zákonných zástupcov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k napĺňaniu poslania školy. 

      Školský poriadok 2022_2023