• Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Rada taktiež plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 

      Vytvorenie a fungovanie rady školy definuje zákon NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. Rada školy je zložená zo zástupcov zriaďovateľa školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zo zástupcov rodičov. 

      Rada SZŠ Komenského 2, Košice má 5 členov, z toho sú dvaja zástupcami rodičov.

       

      Členky Rady školy

      Ing. Mária Reviľáková- predsedníčka RŠ (zástupkyňa rodičov žiakov školy) 

      Bc. Anna Tomčová (zástupkyňa rodičov žiakov školy)

      Ing. Iveta Orbánová (zástupkyňa zriaďovateľa školy)

      Mgr. Paulína Ganaj (zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy)

      Martina Matiová (zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy)

       

      Štatút Rady školy


      Zasadnutie_23_jún_2022 

      Zasadnutie_04_máj_2022

      Zasadnutie_07_marec2022

      Správa_o_činnosti počas školského roka 2020/2021 odporúčaná Radou školy na schválenie zriaďovateľovi na zasadnutí 18. 10. 2021

      Zasadnutie_18_október_2021

      Zasadnutie_04_máj_2021

      Správa o činnosti počas školského roka 2019/ 2020 odporúčaná Radou školy na schválenie zriaďovateľovi na zasadnutí 28. 10. 2020

      Zasadnutie_29_január_2021