Rada školy

     • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Rada taktiež plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 

      Vytvorenie a fungovanie rady školy definuje zákon NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. Rada školy je zložená zo zástupcov zriaďovateľa školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zo zástupcov rodičov. 

      Rada SZŠ Petzvalova 4, Košice má 11 členov, z toho sú 4 zástupcami rodičov.

       

      Členovia Rady školy

      Ing. Mária Reviľáková- predsedníčka RŠ (zástupkyňa rodičov žiakov školy) 

      Bc. Anna Tomčová (zástupkyňa rodičov žiakov školy)

      JUDr. Patrícia Dráb Kakarová (zástupkyňa rodičov žiakov školy)

      Mgr. Zuzana Čuchračová (zástupkyňa rodičov žiakov školy)

      Ing. Iveta Orbánová (zástupkyňa zriaďovateľa školy)

      PaedDr. Marek Kmeť (zástupca zriaďovateľa školy)

      Anna Chlupíková (zástupkyňa zriaďovateľa školy)

      Mgr. Katarína Margetinová (zástupkyňa zriaďovateľa školy)

      Mgr. Paulína Ganaj (zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy)

      Mgr. Monika Wassermannová (zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy)

      Ing. Michaela Balková (zástupkyňa nepedagogických zamestnancov školy)

       

      Štatút Rady školy