• Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Rada taktiež plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 

      Vytvorenie a fungovanie rady školy definuje zákon NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. Rada školy je zložená zo zástupcov zriaďovateľa školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zo zástupcov rodičov. 

      Rada SZŠ Komenského 2, Košice má 5 členov, z toho sú dvaja zástupcami rodičov.

       

      Členky Rady školy

      Ing. Mária Reviľáková- predsedníčka RŠ (zástupkyňa rodičov žiakov školy) 

      Bc. Anna Tomčová (zástupkyňa rodičov žiakov školy)

      Ing. Iveta Orbánová (zástupkyňa zriaďovateľa školy)

      Mgr. Paulína Ganaj (zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy)

      Martina Matiová (zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy)

       

      Štatút_Rady_SZŠ.pdf

       

      Správa o činnosti počas školského roka 2019/ 2020 schválená Radou školy na zasadnutí 28. 10. 2020

      Zasadnutie_28_oktober_2020_pozvanka.pdf

      Zasadnutie_14_maj_2020

      Zasadnutie_23_januar_2020